Difference between revisions of "Tun Long Dch V Np Mc My In Ti TPHCM Ph Nhun"

From Morphomics
Jump to: navigation, search
(Created page with "Mực In Tuấn Long nhận Nạp mực máy in giá rẻ tại TPHCM Quận 5 Mực in Chất Lượng “Đẹp, rõ, đậm nét” Bơm mực m&aac...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
Mực In Tuấn Long nhận Nạp mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tại TPHCM Quận 5 Mực in Chất Lượng “Đẹp, r&otilde;, đậm n&eacute;t” Bơm mực m&aacute;y in ( Tận Nơi – Tại Nh&agrave; ) HCM “Nhanh – Rẻ – Uy t&iacute;n” L&agrave; một trong những phương ch&acirc;m h&agrave;ng đầu của dịch vụ ch&uacute;ng t&ocirc;i, gi&uacute;p dịch vụ ch&uacute;ng t&ocirc;i hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với kh&aacute;ch h&agrave;ng. H&atilde;y hiệp t&aacute;c c&ugrave;ng dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tận nơi uy t&iacute;n tại TPHCM Quận 1 của Ch&uacute;ng t&ocirc;i để được những ưu đ&atilde;i tốt nhất.<br /><br />DỊCH VỤ NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TẬN NƠI TPHCM Ph&uacute; Nhuận MỰC IN TUẤN LONG<br />Dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in – Sửa m&aacute;y t&iacute;nh Tận Nơi<br /><br />✅ UY T&Iacute;N – CHUY&Ecirc;N NGHIỆP – GI&Aacute; RẺ<br /><br />⏰ Sau 20 Ph&uacute;t Tới Tận Nơi<br /><br />Nhận Dịch vụ : 0972 117 400<br /><br />CN2: 170/57 B&ugrave;i Đ&igrave;nh T&uacute;y, F.12, Quận B&igrave;nh Thạnh<br /><br />Quận B&igrave;nh Thạnh Quận G&ograve; Vấp Quận Ph&uacute; Nhuận<br />Quận 12 Quận 2 Quận T&acirc;n B&igrave;nh<br />Quận 3 Quận 5 Quận 10<br />Quận 1 Quận 4 Quận 11<br /><br />nạp mực m&aacute;y in tận nơi<br />Dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tận nơi<br /><br />Bạn đang ở TPHCM B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; đang c&oacute; nhu cầu nạp mực in. V&agrave; bạn đang ph&acirc;n v&acirc;n gi&aacute; nạp mực m&aacute;y in bao nhi&ecirc;u? dịch vụ nạp mực in uy t&iacute;n? bảng gi&aacute; mực in c&oacute; cao kh&ocirc;ng? [https://mucintuanlong.net/nap-muc-may-in-quan-binh-thanh/ bơm mực in tận nh&agrave; b&igrave;nh thạnh] vụ bơm mực in n&agrave;o uy t&iacute;n, địa điểm nạp mực m&aacute;y in n&agrave;o uy t&iacute;n? V&ocirc; v&agrave;ng c&acirc;u hỏi được đặt ra. Bạn đừng lo lắng v&igrave; điều đ&oacute; h&atilde;y để Mực in Tuấn Long gi&uacute;p bạn giải quyết những thắc mắc đ&oacute;.<br /><br />Mực in Tuấn Long Chuy&ecirc;n Bơm mực in tận nơi c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y in HP, Canon, Samsung, Brother,… Nhanh – Rẻ – Uy t&iacute;n. Mực in chất lượng. Bảo h&agrave;nh mau ch&oacute;ng. H&atilde;y can hệ với Mực in Tuấn Long khi m&aacute;y in bạn rất đỗi hoặc gặp sự cố.<br /><br />V&Igrave; SAO? N&Ecirc;N CHỌN DỊCH VỤ BƠM MỰC M&Aacute;Y IN TẠI TPHCM B&igrave;nh Ch&aacute;nh CỦA TUẤN LONG COMPUTER L&Agrave;M ĐỐI T&Aacute;C<br />M&aacute;y in văn ph&ograve;ng l&agrave; một phần chẳng thể thiếu trong thời đại ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp 4.0 như hiện nay. N&oacute; kh&ocirc;n c&ugrave;ng quan trọng đối với tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh thương mại, dịch vụ, gi&aacute;o dục, du lịch, kinh doanh, gia c&ocirc;ng … cho n&ecirc;n nhu cầu in ấn c&agrave;ng nhiều k&eacute;o theo dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tại nh&agrave; ra đời nhằm đ&aacute;p ứng được nhu cầu của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.<br /><br />Trong qu&aacute; tr&igrave;nh in ấn nhiều như b&acirc;y chừ vững chắc qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ gặp những trực s&aacute;i từ c&aacute;i m&aacute;y in h&agrave;ng ng&agrave;y m&igrave;nh đang s&agrave;i như : kẹt giấy, kh&ocirc;ng in được, in lem, mất nguồn, k&ecirc;u khi in, hết mực in…Dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in rất nhiều. Nhưng để qu&yacute; kh&aacute;ch lựa chọn được một dịch vụ tốt v&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều dễ d&agrave;ng.Chắc chắn Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; một v&agrave;i lần bực bội về chất lượng dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tại TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n.<br /><br />Nắm bắt được những nhu cầu đ&oacute; từ kh&aacute;ch h&agrave;ng. Tuấn Long Computer tụ tập x&acirc;y dựng một dịch vụ Thay mực m&aacute;y in. Nhằm đem lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một dịch vụ m&aacute;y in tốt nhất.<br /><br />Gi&aacute; Th&agrave;nh Rẻ : Mực in, linh kiện thay thế của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cội nguồn từ nhật. Lu&ocirc;n cho bản in chất lượng đẹp r&otilde;, n&eacute;t nhưng gi&aacute; th&agrave;nh cực kỳ rẻ.<br /><br />– Dịch vụ Nhanh nhất : Với h&agrave;ng ngũ kỹ thuật vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n nghiệp đ&ocirc;ng đảo, ở khắp c&aacute;c quận TPHCM Quận 3. Sau 20 ph&uacute;t tới nơi kể từ khi hấp thu dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in TPHCM B&igrave;nh Ch&aacute;nh từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />– Chất lượng dịch vụ: Với ti&ecirc;u ch&iacute; “Nhanh – Rẻ – Uy t&iacute;n” ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sự bằng l&ograve;ng về dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in TPHCM Củ Chi<br /><br />Bơm mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ<br />Dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in tại nh&agrave; TPHCM Quận 9<br /><br />MỰC IN TUẤN LONG L&Agrave; DỊCH VỤ NẠP MỰC M&Aacute;Y IN NHANH NHẤT CHẤT LƯỢNG UY T&Iacute;N NHẤT<br />h&agrave;ng ngũ kỹ thuật m&aacute;y in chuy&ecirc;n nghiệp, được tập huấn b&agrave;i bản về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như về mặt đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao du tốt h&ograve;a nh&atilde; h&ograve;a đồng.<br />Dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tận nơi của ch&uacute;ng t&ocirc;i với đội ngủ chuy&ecirc;n nghiệp trải d&agrave;i khắp khu vực HCM Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; mặt trong v&ograve;ng 20 đến 30 ph&uacute;t kể từ khi tiếp thu dịch vụ từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Với dịch vụ tận nơi tại c&aacute;c quận TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n ” gọi l&agrave; tới ” gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave; tằn h&agrave; tiện thời gian v&agrave; giảm tổn ph&iacute;.<br />Xử l&yacute; nhanh ch&oacute;ng kh&ocirc;ng l&agrave;m mất qu&aacute; nhiều thời gian v&agrave; t&aacute;c động đến tiến độ c&ocirc;ng việc của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />nồng nhiệt vui vẻ h&ograve;a đồng trong c&ocirc;ng việc.<br />C&oacute; mặt kịp thời: V&agrave;o những đợt cao điểm tốt ng&agrave;y lễ, ng&agrave;y nghỉ lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; h&agrave;ng ngũ tương trợ cho bạn ho&agrave;n to&agrave;n miễn tổn ph&iacute; qua trực tuyến. Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tốn qu&aacute; nhiều ph&iacute; v&agrave; tằn tiện được thời k&igrave;.<br />Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trặc hoặc sự cố n&agrave;o cần gi&uacute;p đỡ cứ gọi Hotline của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch Đổ mực m&aacute;y in thường xuy&ecirc;n sẽ được giảm gi&aacute; hoặc chiết khấu % hoa hồng.<br />Nếu l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n sẽ được dịch vụ bảo dưỡng, đ&aacute;nh gi&aacute;, vệ sinh định kỳ. Gi&uacute;p m&aacute;y in lu&ocirc;n hoạt động tốt v&agrave; tăng tuổi thọ của m&aacute;y.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i Sử dụng mực in chất lượng: Mực in trước khi đưa ra cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng ch&uacute;ng t&ocirc;i kiểm tra kỹ về chất lượng, nguồn g&oacute;c xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng để đảm bảo uy t&iacute;n cũng như bảo vệ tuổi thọ m&aacute;y in của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />bảo đảm Linh kiện ch&iacute;nh h&atilde;ng, mực in chất lượng sẻ cho ra những in lu&ocirc;n đậm v&agrave; đẹp. Kẹt giấy, r&aacute;ch giấy sẽ kh&ocirc;ng xảy ra. Kh&ocirc;ng phải lo mua phải mực nh&aacute;i, giả, k&eacute;m chất lượng.<br />Bơm mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ của ch&uacute;ng t&ocirc;i với phương ch&acirc;m : Uy t&iacute;n – Chất lượng – Nhanh – Gi&aacute; rẻ l&agrave; một trong những điểm tốt của dịch vụ Tuấn Long Computer.<br /><br />Thay mực m&aacute;y in tận nơi<br />Dịch vụ Thay mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ TPHCM Quận 1<br /><br />chia sẻ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG M&Aacute;Y IN<br />M&aacute;y in kh&ocirc;ng hoạt động (mất nguồn).<br />Lỗi m&aacute;y kh&ocirc;ng in được.<br />Trong qu&aacute; trinh in bị treo.<br />Lỗi hủy t&agrave;i liệu đang in.<br />Bản in mờ, kh&ocirc;ng n&eacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng đậm.<br />Bản in bị nh&ograve;e chữ, c&oacute; vẹt sọc, đường kẻ.<br />Bản in cho ra trắng kh&ocirc;ng c&oacute; chữ.<br />M&aacute;y chạy k&ecirc;u to trong khi in.<br />Bản in bị sọc 2 b&ecirc;n m&eacute;t tờ giấy.<br />Bản in mờ cả trang giấy.<br />Lỗi bản on c&oacute; những chấm nhỏ hoặc vệt đen to đậm ngang bản in.<br />Lỗi bản In c&oacute; một vệt đen chạy dọc, thẳng từ tr&ecirc;n xuống.<br />Lỗi khi In c&aacute;c vị tr&iacute; kh&ocirc;ng đều, tạo khoảng trống giữa.<br />N&ecirc;u qu&yacute; kh&aacute;ch gặp những lỗi thường gặp tr&ecirc;n đ&acirc;y v&agrave; kh&ocirc;ng tự xử l&yacute; được v&agrave; đang cần xử l&yacute; gấp để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc? Q&uacute;y kh&aacute;ch cứ im t&acirc;m đ&atilde; c&oacute; bơm mực m&aacute;y in ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; mặt mau ch&oacute;ng trong v&ograve;ng 20 đến 30 ph&uacute;t kể từ khi kết nạp dịch vụ của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /><br />QUY TR&Igrave;NH NẠP MỰC M&Aacute;Y IN<br />kiểm tra v&agrave; vệ sinh in test trước khi nạp mực in.<br />tham vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng về t&igrave;nh trạng m&aacute;y in, linh kiện v&agrave; mực nạp.<br />tuyển lựa mực in ph&ugrave; hợp với modem m&aacute;y in của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />th&aacute;o dỡ hộp mực, đ&aacute;nh gi&aacute; linh kiện hộp mực.<br />Vệ sinh hộp mực. thay mực in mới.<br />Lắp r&aacute;p lại hộp mực ho&agrave;n chỉnh, (Reset hộp mực nếu cần).<br />In test để kiểm tra chất lượng sau khi nạp mực.<br />QU&Yacute; KH&Aacute;CH HO&Agrave;N TO&Agrave;N C&Oacute; THỂ y&ecirc;n T&Acirc;M KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƠM MỰC M&Aacute;Y IN TẠI NH&Agrave; CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:<br />Bởi mực in của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cội nguồn r&otilde; r&agrave;ng.<br />Linh kiện ch&iacute;nh h&atilde;ng cộng với mực in chất lượng sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m &agrave;m cho chất lượng bản in bị lem hay tương t&aacute;c đến tuổi thọ của m&aacute;y in.<br />Đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng xảy ra hiện tượng bị r&ograve; rỉ mực in ra b&ecirc;n ngo&agrave;i. [https://mucintuanlong.net/ chi tiết] t&ocirc;i bảo đảm l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp, xử l&yacute; nhanh gọn v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng qu&aacute; nhiều thời k&igrave; đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n, kỹ thuật vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; được tập huấn b&agrave;i bản. Đặc biệt tận t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c, tương trợ tốt cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&agrave;n trề nhiệt huyết v&agrave; năng lượng.<br />Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, m&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh cực kỳ rẻ đủ sức cạnh tranh tr&ecirc;n thị trường mực in TPHCM Quận 4 b&acirc;y giờ.<br />Khi đến với dịch vụ bơm mực m&aacute;y in tại nh&agrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được sự hậu m&atilde;i tốt.<br />Một lần nữa, Mực in Tuấn Long n&oacute;i kh&ocirc;ng với mực k&eacute;m chất lượng.<br />nạp mực m&aacute;y in tại nh&agrave; gi&aacute; rẻ uy t&iacute;n<br /><br />C&Aacute;C DỊCH VỤ th&uacute;c đẩy ĐẾN NẠP MỰC M&Aacute;Y IN HCM<br />Dịch vụ thay mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tại TPHCM Nh&agrave; B&egrave;: d&ograve;ng m&aacute;y hp, canon, brother, samsung… uy t&iacute;n gi&aacute; rẻ.<br /><br />Nạp mực m&aacute;y in tại nh&agrave; TPHCM Quận 5 : Canon HP: HP LaserJet 1005/ HP 1006, LaserJet 1010/ HP 1020, laserJet P1102/ HP P1102, LaserJet 1200/ HP1300, LaserJet 1160/ HP1320, HP LaserJet 2055dn, HP LaserJet Pro 127FN/ HP, HP LaserJet Pro M1132MFP, HP LaserJet Pro 400/ 401D, HP LaserJet P2035, HP LaserJet Pro CP1025, HP LaserJet Pro M176N, HP LaserJet Pro M177FW, HP LaserJet Pro 251NW, Canon Laser Shot LBP 2900, Canon Laser Shot LBP 3050, Canon Laser Shot LBP 3300, Canon Laser Shot LBP 6030, Canon Laser Shot LBP 6200, Canon MF221D, Canon LBP 151DW, Canon AIO MF 3010AE.., Canon LBP 5050, Canon LBP 7018C, Canon LBP 7100CN, Canon LBP 7110CW, Canon LBP 7200CDN, Canon LBP 7680CX, Canon MF 8210CN, Canon MF 8280CW, Canon LBP 7780CX…<br /><br />Bơm mực m&aacute;y in tại HCM : Brother : Brother HL-2140, Brother HL-2240, Brother HL-2250, Brother HL-5150, Brother MFC-7360, Brother MFC-7360N, Brother HL-1210/ HL-1211W, Brother HL-L2321D, Brother DCP-1601, Brother DCP-1901, Brother MFC-L2701D…<br /><br />Thay mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tại TPHCM Nh&agrave; B&egrave; : Samsung: Samsung ML-1666/ ML1661, Samsung ML-2150/ ML-2160, Samsung ML-2240/ ML-2260, Samsung ML-2520/ ML-2540, Samsung SCX-4200, Samsung SCX-3401, Samsung ML-2164, Samsung SL-M2020W, Samsung SL-2825ND, Samsung SCX-3401F, Samsung SL-M2070FW…<br /><br />nạp mực m&aacute;y in<br />Dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in tại TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n<br /><br />CAM KẾT CỦA DỊCH VỤ NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TẬN NƠI TPHCM T&acirc;n Ph&uacute;<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi – h&agrave; tiện chi ph&iacute; về mức thấp nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp.<br />C&oacute; mặt trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t từ khi thu nhận dịch vụ.<br />Kh&ocirc;ng l&agrave;m th&uacute;c đẩy đến qu&aacute; tr&igrave;nh in ấn kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Chỉ nhận t&iacute;nh sổ khi qu&yacute; kh&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n ưng &yacute; về dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in giả rẻ<br />nhiệt t&igrave;nh vui vẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc.<br />tương trợ – tư vấn Miễn ph&iacute; tổn 24/7.<br />thời gian l&agrave;m việc thứ 2 – thứ 7 h&agrave;ng tuần<br />t&iacute;nh sổ c&ocirc;ng nợ v&agrave;o cuối th&aacute;ng đối với Cty doanh nghiệp.<br />thay mực m&aacute;y in tại nh&agrave;, tu tạo m&aacute;y in lu&ocirc;n đi k&egrave;m với chế độ bảo h&agrave;nh tận nơi TPHCM Quận 1 Uy T&iacute;n chất lượng.<br />BẢNG GI&Aacute; DỊCH VỤ BƠM MỰC M&Aacute;Y IN TPHCM Quận 9<br />NẠP MỰC HP CANON<br />HP Laser jet 1010 – 1012 – 1015 – 1018 – 1020 – 1022 – 1022N – 1022NW – 3015 – 3030 – 3050 – 3052 – 305 CANON 2900 – 3000 90.000đ<br />HP Laser jet 1300 -1150 90.000đ<br />HP Laser jet 1000 – 1005 – 1200 series – 1220 series – 3300 series – 3320 MFP 3330 – MFP3380 Canon LBP 1210 (EP 25) 90.000đ<br />HP Laser jet 1150 – 1300 90.000đ<br />HP Laser jet 1160 – 1320 – M&aacute;y in đa năng HP3390 CANON LBP 3300Series – 3390 – 3392 90.000đ<br />HP Laser jet P2010 – 2014 – 2015 – 2015d – 2015m – P3000Seiten – LASERJET P2015 DN – P2015N – P2015X Canon : 3310 – 3370 (EP 315) 90.000đ<br />HP Laser jet 1100 – 3200 – 1100A – 1100A SE – 1100A Xi – 3200<br />Canon LBP 800 – 1120 (EP 22) 90.000đ<br />HP Laser jet P2030 – 2035 – 2035n – 2050 – 2055 – 2055d – P2055dn – 2055x – Canon LBP 6300 – 6650 – MF5840dn – MF5870dn – MF5880dn (EP 319) 90.000đ<br />HP Laser jet 2410 – 2420 – 2430 – 2420d – 2420n – 2420dn – 2430 – 2430n – 2430tn – 2430dtn 150.000đ<br />A3 HP 5200L – HP LaserJet 5200/n/tn/dtn, Canon LBP 3500 (16A) 240.000đ<br />HP P1005 – P1006 – P1505 – P1505n CANON LBP 3100 – 3108 – 3115 – 3050 90.000đ<br />HP Laser jet P1505 – P1505n – M1120 – M1120n – M1522nf – M1522n – Canon LBP 3250 (EP 313) Canon LBP 4550 – 4580DN – MF4570DN – 4550D – 4452 – 4450 – MF4420N – 4412 – 4410 – D520 EP 328 90.000đ<br />HP Laser jet 1102 – P1120W- 1212nf – M1132 90.000đ<br />BƠM MỰC M&Aacute;Y IN SAMSUNG XEROX<br />SAMSUNG: ML1210 – 1610 – 1640 – 2010 – 4521 – ML 4521F 120.000đ<br />ML1510 – 1520 – 1710 – 1740 – 1750 – SF560 – 565P – 750 – 750P – 2250 – 2251 – 2252 – 2150 – 4200 – 4520 – 4720 – 1600 120.000đ<br />SCX 4016 – 4216F – 4200 – 4200D3 – 4720D5 – ML2010D3 – ML2250D5 – DCX4520D5 – ML2010 – 2250 – SCX 4300 120.000đ<br />XEROX: 3115 – 3121 – 3116 – 3120 – 3130 – XEROX 3117, DELL 120.000đ<br />XEROX: WORCENTER PE16SERIES, LEXMARK X215 120.000đ<br />XEROX: 203A – 204 160.000đ<br />THAY MỰC M&Aacute;Y IN PANASONIC<br />PANASONIC: KX-FLB 801 – 802 – 803 – 811 – 812 – 813 – 851 – 852 – 853 – 882 Series KX – FL 402 Series KX – MB 262 – 772… 150.000đ<br />PANASONIC: KX-FL 501 – 502 – 503 – 511 – 512 – 513 – 542 – 612 – 652… KX-FLM 551 – 552 – 553…, KX-FLB 751 – 752 – 753 – 755 – 756 – 758… 150.000đ<br />NẠP MỰC M&Aacute;Y IN BROTHER<br />BROTHER: HL2030 – 2040 – 2070 – 2140 – 2150 – 2170 – 5240 – 5250 – 5280 Series… 140.000đ<br />MFC 7210 – 7340 – 7420 – 7440 – 7820 – 7840 – 8460 – 8470 – 8660 – 8670 – 8860 – 8870 140.000đ<br />FAX 2820 – 2920 Series… 140.000đ<br />E321 – 322 – 323 – 330 – 332 – 342 – 350D – 352DN… 120.000đ<br />Gi&aacute; thay đổi t&ugrave;y thời khắc v&agrave; khu vực<br />C&Aacute;C DỊCH VỤ ảnh hưởng ĐẾN NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TPHCM Quận 4<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận 2<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận 3<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận B&igrave;nh Thạnh<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận Ph&uacute; Nhuận<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận G&ograve; Vấp<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận 12<br />TUẤN LONG COMPUTER<br />Address: CN1: 59/1 H&agrave; Huy Gi&aacute;p, P. Thạnh Lộc, Quận 12<br />CN2: 170/57 B&ugrave;i Đ&igrave;nh T&uacute;y, F.12, Quận B&igrave;nh Thạnh<br />Hotline : 0972 117 400<br /><br />Website https://mucintuanlong.net<br />MỰC IN TUẤN LONG xo&agrave;nh xoạch ĐỒNG H&Agrave;NG C&Ugrave;NG QU&Yacute; KH&Aacute;CH
+
Mực In Tuấn Long nhận Nạp mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tại TPHCM Quận 9 Mực in Chất Lượng “Đẹp, r&otilde;, đậm n&eacute;t” Bơm mực m&aacute;y in ( Tận Nơi – Tại Nh&agrave; ) HCM “Nhanh – Rẻ – Uy t&iacute;n” L&agrave; một trong những phương ch&acirc;m h&agrave;ng đầu của dịch vụ ch&uacute;ng t&ocirc;i, gi&uacute;p dịch vụ ch&uacute;ng t&ocirc;i hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i với kh&aacute;ch h&agrave;ng. H&atilde;y hiệp t&aacute;c c&ugrave;ng dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tận nơi uy t&iacute;n tại TPHCM Quận 12 của Ch&uacute;ng t&ocirc;i để được những ưu đ&atilde;i tốt nhất.<br /><br />DỊCH VỤ NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TẬN NƠI TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n MỰC IN TUẤN LONG<br />Dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in – Sửa m&aacute;y t&iacute;nh Tận Nơi<br /><br />✅ UY T&Iacute;N – CHUY&Ecirc;N NGHIỆP – GI&Aacute; RẺ<br /><br />⏰ Sau 20 Ph&uacute;t Tới Tận Nơi<br /><br />Nhận Dịch vụ : 0972 117 400<br /><br />CN2: 170/57 B&ugrave;i Đ&igrave;nh T&uacute;y, F.12, Quận B&igrave;nh Thạnh<br /><br />Quận B&igrave;nh Thạnh Quận G&ograve; Vấp Quận Ph&uacute; Nhuận<br />Quận 12 Quận 2 Quận T&acirc;n B&igrave;nh<br />Quận 3 Quận 5 Quận 10<br />Quận 1 Quận 4 Quận 11<br /><br />nạp mực m&aacute;y in tận nơi<br />Dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tận nơi<br /><br />Bạn đang ở TPHCM B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; đang c&oacute; nhu cầu nạp mực in. [https://mucintuanlong.net/nap-muc-may-in-quan-go-vap/ nạp mực in G&ograve; Vấp] bạn đang tr&ugrave; trừ gi&aacute; nạp mực m&aacute;y in bao nhi&ecirc;u? dịch vụ nạp mực in uy t&iacute;n? bảng gi&aacute; mực in c&oacute; cao kh&ocirc;ng? dịch vụ bơm mực in n&agrave;o uy t&iacute;n, địa điểm nạp mực m&aacute;y in n&agrave;o uy t&iacute;n? V&ocirc; v&agrave;ng c&acirc;u hỏi được đặt ra. Bạn đừng lo lắng v&igrave; điều đ&oacute; h&atilde;y để Mực in Tuấn Long gi&uacute;p bạn giải quyết những thắc mắc đ&oacute;.<br /><br />Mực in Tuấn Long Chuy&ecirc;n Bơm mực in tận nơi c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y in HP, Canon, Samsung, Brother,… Nhanh – Rẻ – Uy t&iacute;n. Mực in chất lượng. Bảo h&agrave;nh mau ch&oacute;ng. H&atilde;y hệ trọng với Mực in Tuấn Long khi m&aacute;y in bạn rất đỗi hoặc gặp sự cố.<br /><br />V&Igrave; SAO? N&Ecirc;N CHỌN DỊCH VỤ BƠM MỰC M&Aacute;Y IN TẠI TPHCM Quận 4 CỦA TUẤN LONG COMPUTER L&Agrave;M ĐỐI T&Aacute;C<br />M&aacute;y in văn ph&ograve;ng l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong thời đại ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp 4.0 như b&acirc;y giờ. N&oacute; kh&ocirc;n c&ugrave;ng quan yếu đối với tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh thương mại, dịch vụ, gi&aacute;o dục, du lịch, kinh doanh, gia c&ocirc;ng … bởi thế nhu cầu in ấn c&agrave;ng nhiều k&eacute;o theo dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tại nh&agrave; ra đời nhằm đ&aacute;p ứng được nhu cầu của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.<br /><br />Trong qu&aacute; tr&igrave;nh in ấn nhiều như b&acirc;y chừ chắc chắn qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ gặp những trực trặc từ c&aacute;i m&aacute;y in h&agrave;ng ng&agrave;y m&igrave;nh đang s&agrave;i như : kẹt giấy, kh&ocirc;ng in được, in lem, mất nguồn, k&ecirc;u khi in, rất đỗi in…Dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in rất nhiều. Nhưng để qu&yacute; kh&aacute;ch tuyển lựa được một dịch vụ tốt v&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều dễ d&agrave;ng.Chắc chắn Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; một đ&ocirc;i lần bực b&otilde; về chất lượng dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tại TPHCM Nh&agrave; B&egrave;.<br /><br />Nắm bắt được những nhu cầu đ&oacute; từ kh&aacute;ch h&agrave;ng. Tuấn Long Computer tụ hợp x&acirc;y dựng một dịch vụ Thay mực m&aacute;y in. Nhằm đem lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một dịch vụ m&aacute;y in tốt nhất.<br /><br />Gi&aacute; Th&agrave;nh Rẻ : Mực in, linh kiện thay thế của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cội nguồn từ nhật. Lu&ocirc;n cho bản in chất lượng đẹp r&otilde;, n&eacute;t nhưng gi&aacute; th&agrave;nh cực kỳ rẻ.<br /><br />– Dịch vụ Nhanh nhất : Với h&agrave;ng ngũ kỹ thuật vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n nghiệp đ&ocirc;ng đảo, ở khắp c&aacute;c quận TPHCM Ph&uacute; Nhuận. Sau 20 ph&uacute;t tới nơi kể từ khi tiếp nhận dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />– Chất lượng dịch vụ: Với ti&ecirc;u ch&iacute; “Nhanh – Rẻ – Uy t&iacute;n” ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sự h&agrave;i l&ograve;ng về dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in TPHCM Quận 8<br /><br />Bơm mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ<br />Dịch vụ Bơm mực m&aacute;y in tại nh&agrave; TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n<br /><br />MỰC IN TUẤN LONG L&Agrave; DỊCH VỤ NẠP MỰC M&Aacute;Y IN NHANH NHẤT CHẤT LƯỢNG UY T&Iacute;N NHẤT<br />đội ngũ kỹ thuật m&aacute;y in chuy&ecirc;n nghiệp, được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản về chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như về mặt đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao du tốt h&ograve;a nh&atilde; h&ograve;a đồng.<br />Dịch vụ nạp mực m&aacute;y in tận nơi của ch&uacute;ng t&ocirc;i với đội ngủ chuy&ecirc;n nghiệp trải d&agrave;i khắp khu vực HCM Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; mặt trong v&ograve;ng 20 đến 30 ph&uacute;t kể từ khi hấp thu dịch vụ từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Với dịch vụ tận nơi tại c&aacute;c quận TPHCM G&ograve; Vấp ” gọi l&agrave; tới ” gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tiện tặn thời gian v&agrave; giảm ph&iacute; tổn.<br />Xử l&yacute; nhanh ch&oacute;ng kh&ocirc;ng l&agrave;m mất qu&aacute; nhiều thời gian v&agrave; t&aacute;c động đến tiến độ c&ocirc;ng t&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />nhiệt t&igrave;nh vui vẻ h&ograve;a đồng trong c&ocirc;ng t&aacute;c.<br />C&oacute; mặt kịp thời: V&agrave;o những đợt cao điểm hay ng&agrave;y lễ, ng&agrave;y nghỉ lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; h&agrave;ng ngũ tương trợ cho bạn ho&agrave;n to&agrave;n miễn chi ph&iacute; qua trực tuyến. Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng tốn qu&aacute; nhiều tổn ph&iacute; v&agrave; h&agrave; tằn h&agrave; tiện được thời k&igrave;.<br />Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trệu hoặc sự cố n&agrave;o cần gi&uacute;p đỡ cứ gọi Hotline của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch Đổ mực m&aacute;y in thường xuy&ecirc;n sẽ được giảm gi&aacute; hoặc chiết khấu % hoả hồng.<br />Nếu l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n sẽ được dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh định kỳ. Gi&uacute;p m&aacute;y in lu&ocirc;n hoạt động tốt v&agrave; tăng tuổi thọ của m&aacute;y.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i Sử dụng mực in chất lượng: Mực in trước khi đưa ra cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng ch&uacute;ng t&ocirc;i kiểm tra kỹ về chất lượng, nguồn g&oacute;c xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng để đảm bảo uy t&iacute;n cũng như bảo vệ tuổi thọ m&aacute;y in của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />bảo đảm Linh kiện ch&iacute;nh h&atilde;ng, mực in chất lượng sẻ cho ra những in lu&ocirc;n đậm v&agrave; đẹp. Kẹt giấy, r&aacute;ch giấy sẽ kh&ocirc;ng xảy ra. Kh&ocirc;ng phải lo mua phải mực nh&aacute;i, giả, k&eacute;m chất lượng.<br />Bơm mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ của ch&uacute;ng t&ocirc;i với phương ch&acirc;m : Uy t&iacute;n – Chất lượng – Nhanh – Gi&aacute; rẻ l&agrave; một trong những điểm mạnh của dịch vụ Tuấn Long Computer.<br /><br />Thay mực m&aacute;y in tận nơi<br />Dịch vụ Thay mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ TPHCM H&oacute;c M&ocirc;n<br /><br />chia sẻ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG M&Aacute;Y IN<br />M&aacute;y in kh&ocirc;ng hoạt động (mất nguồn).<br />Lỗi m&aacute;y kh&ocirc;ng in được.<br />Trong qu&aacute; trinh in bị treo.<br />Lỗi hủy t&agrave;i liệu đang in.<br />Bản in mờ, kh&ocirc;ng n&eacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng đậm.<br />Bản in bị nh&ograve;e chữ, c&oacute; vẹt sọc, đường kẻ.<br />Bản in cho ra trắng kh&ocirc;ng c&oacute; chữ.<br />M&aacute;y chạy k&ecirc;u to trong khi in.<br />Bản in bị sọc 2 b&ecirc;n m&eacute;t tờ giấy.<br /> [https://mucintuanlong.net/ mực in tuấn long] in mờ cả trang giấy.<br />Lỗi bản on c&oacute; những chấm nhỏ hoặc vệt đen to đậm ngang bản in.<br />Lỗi bản In c&oacute; một vệt đen chạy dọc, thẳng từ tr&ecirc;n xuống.<br />Lỗi khi In c&aacute;c vị tr&iacute; kh&ocirc;ng đều, tạo khoảng trống giữa.<br />N&ecirc;u qu&yacute; kh&aacute;ch gặp những lỗi thường gặp tr&ecirc;n đ&acirc;y v&agrave; kh&ocirc;ng tự xử l&yacute; được v&agrave; đang cần xử l&yacute; gấp để ho&agrave;n tất c&ocirc;ng việc? Q&uacute;y kh&aacute;ch cứ y&ecirc;n t&acirc;m đ&atilde; c&oacute; bơm mực m&aacute;y in ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; mặt mau ch&oacute;ng trong v&ograve;ng 20 đến 30 ph&uacute;t kể từ khi tiếp thụ dịch vụ của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /><br />QUY TR&Igrave;NH NẠP MỰC M&Aacute;Y IN<br />kiểm tra v&agrave; vệ sinh in test trước khi nạp mực in.<br />vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng về t&igrave;nh trạng m&aacute;y in, linh kiện v&agrave; mực nạp.<br />tuyển lựa mực in ăn nhập với modem m&aacute;y in của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />to&aacute; hộp mực, kiểm tra linh kiện hộp mực.<br />Vệ sinh hộp mực. thay mực in mới.<br />Lắp r&aacute;p lại hộp mực ho&agrave;n chỉnh, (Reset hộp mực nếu cần).<br />In test để kiểm tra chất lượng sau khi nạp mực.<br />QU&Yacute; KH&Aacute;CH HO&Agrave;N TO&Agrave;N C&Oacute; THỂ y&ecirc;n ổn T&Acirc;M KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƠM MỰC M&Aacute;Y IN TẠI NH&Agrave; CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:<br />Bởi mực in của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn cội r&otilde; r&agrave;ng.<br />Linh kiện ch&iacute;nh h&atilde;ng cộng với mực in chất lượng sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m &agrave;m cho chất lượng bản in bị lem hay ảnh hưởng đến tuổi thọ của m&aacute;y in.<br />Đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng xảy ra hiện tượng bị r&ograve; rỉ mực in ra b&ecirc;n ngo&agrave;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp, xử l&yacute; nhanh gọn v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m li&ecirc;n quan qu&aacute; nhiều thời gian đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />h&agrave;ng ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n, kỹ thuật vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; được huấn luyện b&agrave;i bản. Đặc biệt tận t&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc, hỗ trợ tốt cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&agrave;n trề m&aacute;u n&oacute;ng v&agrave; năng lượng.<br />Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, m&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh cực kỳ rẻ đủ sức cạnh tranh tr&ecirc;n thị trường mực in TPHCM Cần Giờ hiện thời.<br />Khi đến với dịch vụ bơm mực m&aacute;y in tại nh&agrave; của ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được sự hậu m&atilde;i tốt.<br />Một lần nữa, Mực in Tuấn Long n&oacute;i kh&ocirc;ng với mực k&eacute;m chất lượng.<br />nạp mực m&aacute;y in tại nh&agrave; gi&aacute; rẻ uy t&iacute;n<br /><br />C&Aacute;C DỊCH VỤ tương t&aacute;c ĐẾN NẠP MỰC M&Aacute;Y IN HCM<br />Dịch vụ thay mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tại TPHCM Quận 1: d&ograve;ng m&aacute;y hp, canon, brother, samsung… uy t&iacute;n gi&aacute; rẻ.<br /><br />Nạp mực m&aacute;y in tại nh&agrave; TPHCM Quận 1 : Canon HP: HP LaserJet 1005/ HP 1006, LaserJet 1010/ HP 1020, laserJet P1102/ HP P1102, LaserJet 1200/ HP1300, LaserJet 1160/ HP1320, HP LaserJet 2055dn, HP LaserJet Pro 127FN/ HP, HP LaserJet Pro M1132MFP, HP LaserJet Pro 400/ 401D, HP LaserJet P2035, HP LaserJet Pro CP1025, HP LaserJet Pro M176N, HP LaserJet Pro M177FW, HP LaserJet Pro 251NW, Canon Laser Shot LBP 2900, Canon Laser Shot LBP 3050, Canon Laser Shot LBP 3300, Canon Laser Shot LBP 6030, Canon Laser Shot LBP 6200, Canon MF221D, Canon LBP 151DW, Canon AIO MF 3010AE.., Canon LBP 5050, Canon LBP 7018C, Canon LBP 7100CN, Canon LBP 7110CW, Canon LBP 7200CDN, Canon LBP 7680CX, Canon MF 8210CN, Canon MF 8280CW, Canon LBP 7780CX…<br /><br />Bơm mực m&aacute;y in tại HCM : Brother : Brother HL-2140, Brother HL-2240, Brother HL-2250, Brother HL-5150, Brother MFC-7360, Brother MFC-7360N, Brother HL-1210/ HL-1211W, Brother HL-L2321D, Brother DCP-1601, Brother DCP-1901, Brother MFC-L2701D…<br /><br />Thay mực m&aacute;y in gi&aacute; rẻ tại TPHCM Quận 1 : Samsung: Samsung ML-1666/ ML1661, Samsung ML-2150/ ML-2160, Samsung ML-2240/ ML-2260, Samsung ML-2520/ ML-2540, Samsung SCX-4200, Samsung SCX-3401, Samsung ML-2164, Samsung SL-M2020W, Samsung SL-2825ND, Samsung SCX-3401F, Samsung SL-M2070FW…<br /><br />nạp mực m&aacute;y in<br />Dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in tại TPHCM Quận 8<br /><br />CAM KẾT CỦA DỊCH VỤ NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TẬN NƠI TPHCM Quận 9<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi – t&ugrave;ng tiệm ph&iacute; tổn về mức thấp nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng doanh nghiệp.<br />C&oacute; mặt trong v&ograve;ng 30 ph&uacute;t từ khi thu nạp dịch vụ.<br />Kh&ocirc;ng l&agrave;m li&ecirc;n quan đến qu&aacute; tr&igrave;nh in ấn kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Chỉ nhận thanh to&aacute;n khi qu&yacute; kh&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n chấp thuận về dịch vụ Nạp mực m&aacute;y in giả rẻ<br />nhiệt t&igrave;nh vui vẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc.<br />hỗ trợ – tư vấn Miễn chi ph&iacute; 24/7.<br />thời k&igrave; l&agrave;m việc thứ 2 – thứ 7 h&agrave;ng tuần<br />thanh to&aacute;n c&ocirc;ng nợ v&agrave;o cuối th&aacute;ng đối với Cty doanh nghiệp.<br />thay mực m&aacute;y in tại nh&agrave;, sửa chữa m&aacute;y in lu&ocirc;n đi k&egrave;m với chế độ bảo h&agrave;nh tận nơi TPHCM G&ograve; Vấp Uy T&iacute;n chất lượng.<br />BẢNG GI&Aacute; DỊCH VỤ BƠM MỰC M&Aacute;Y IN TPHCM Quận 9<br />NẠP MỰC HP CANON<br />HP Laser jet 1010 – 1012 – 1015 – 1018 – 1020 – 1022 – 1022N – 1022NW – 3015 – 3030 – 3050 – 3052 – 305 CANON 2900 – 3000 90.000đ<br />HP Laser jet 1300 -1150 90.000đ<br />HP Laser jet 1000 – 1005 – 1200 series – 1220 series – 3300 series – 3320 MFP 3330 – MFP3380 Canon LBP 1210 (EP 25) 90.000đ<br />HP Laser jet 1150 – 1300 90.000đ<br />HP Laser jet 1160 – 1320 – M&aacute;y in đa năng HP3390 CANON LBP 3300Series – 3390 – 3392 90.000đ<br />HP Laser jet P2010 – 2014 – 2015 – 2015d – 2015m – P3000Seiten – LASERJET P2015 DN – P2015N – P2015X Canon : 3310 – 3370 (EP 315) 90.000đ<br />HP Laser jet 1100 – 3200 – 1100A – 1100A SE – 1100A Xi – 3200<br />Canon LBP 800 – 1120 (EP 22) 90.000đ<br />HP Laser jet P2030 – 2035 – 2035n – 2050 – 2055 – 2055d – P2055dn – 2055x – Canon LBP 6300 – 6650 – MF5840dn – MF5870dn – MF5880dn (EP 319) 90.000đ<br />HP Laser jet 2410 – 2420 – 2430 – 2420d – 2420n – 2420dn – 2430 – 2430n – 2430tn – 2430dtn 150.000đ<br />A3 HP 5200L – HP LaserJet 5200/n/tn/dtn, Canon LBP 3500 (16A) 240.000đ<br />HP P1005 – P1006 – P1505 – P1505n CANON LBP 3100 – 3108 – 3115 – 3050 90.000đ<br />HP Laser jet P1505 – P1505n – M1120 – M1120n – M1522nf – M1522n – Canon LBP 3250 (EP 313) Canon LBP 4550 – 4580DN – MF4570DN – 4550D – 4452 – 4450 – MF4420N – 4412 – 4410 – D520 EP 328 90.000đ<br />HP Laser jet 1102 – P1120W- 1212nf – M1132 90.000đ<br />BƠM MỰC M&Aacute;Y IN SAMSUNG XEROX<br />SAMSUNG: ML1210 – 1610 – 1640 – 2010 – 4521 – ML 4521F 120.000đ<br />ML1510 – 1520 – 1710 – 1740 – 1750 – SF560 – 565P – 750 – 750P – 2250 – 2251 – 2252 – 2150 – 4200 – 4520 – 4720 – 1600 120.000đ<br />SCX 4016 – 4216F – 4200 – 4200D3 – 4720D5 – ML2010D3 – ML2250D5 – DCX4520D5 – ML2010 – 2250 – SCX 4300 120.000đ<br />XEROX: 3115 – 3121 – 3116 – 3120 – 3130 – XEROX 3117, DELL 120.000đ<br />XEROX: WORCENTER PE16SERIES, LEXMARK X215 120.000đ<br />XEROX: 203A – 204 160.000đ<br />THAY MỰC M&Aacute;Y IN PANASONIC<br />PANASONIC: KX-FLB 801 – 802 – 803 – 811 – 812 – 813 – 851 – 852 – 853 – 882 Series KX – FL 402 Series KX – MB 262 – 772… 150.000đ<br />PANASONIC: KX-FL 501 – 502 – 503 – 511 – 512 – 513 – 542 – 612 – 652… KX-FLM 551 – 552 – 553…, KX-FLB 751 – 752 – 753 – 755 – 756 – 758… 150.000đ<br />NẠP MỰC M&Aacute;Y IN BROTHER<br />BROTHER: HL2030 – 2040 – 2070 – 2140 – 2150 – 2170 – 5240 – 5250 – 5280 Series… 140.000đ<br />MFC 7210 – 7340 – 7420 – 7440 – 7820 – 7840 – 8460 – 8470 – 8660 – 8670 – 8860 – 8870 140.000đ<br />FAX 2820 – 2920 Series… 140.000đ<br />E321 – 322 – 323 – 330 – 332 – 342 – 350D – 352DN… 120.000đ<br />Gi&aacute; đổi thay t&ugrave;y thời khắc v&agrave; khu vực<br />C&Aacute;C DỊCH VỤ ảnh hưởng ĐẾN NẠP MỰC M&Aacute;Y IN TPHCM Quận 5<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận 2<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận 3<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận B&igrave;nh Thạnh<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận Ph&uacute; Nhuận<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận G&ograve; Vấp<br />Nạp mực m&aacute;y in tận nơi Quận 12<br />TUẤN LONG COMPUTER<br />Address: CN1: 59/1 H&agrave; Huy Gi&aacute;p, P. Thạnh Lộc, Quận 12<br />CN2: 170/57 B&ugrave;i Đ&igrave;nh T&uacute;y, F.12, Quận B&igrave;nh Thạnh<br />Hotline : 0972 117 400<br /><br />Website https://mucintuanlong.net<br />MỰC IN TUẤN LONG lu&ocirc;n lu&ocirc;n ĐỒNG H&Agrave;NG C&Ugrave;NG QU&Yacute; KH&Aacute;CH

Latest revision as of 02:52, 24 May 2020

Mực In Tuấn Long nhận Nạp mực máy in giá rẻ tại TPHCM Quận 9 Mực in Chất Lượng “Đẹp, rõ, đậm nét” Bơm mực máy in ( Tận Nơi – Tại Nhà ) HCM “Nhanh – Rẻ – Uy tín” Là một trong những phương châm hàng đầu của dịch vụ chúng tôi, giúp dịch vụ chúng tôi hợp tác lâu dài với khách hàng. Hãy hiệp tác cùng dịch vụ Bơm mực máy in giá rẻ tận nơi uy tín tại TPHCM Quận 12 của Chúng tôi để được những ưu đãi tốt nhất.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI TPHCM Hóc Môn MỰC IN TUẤN LONG
Dịch vụ Nạp mực máy in – Sửa máy tính Tận Nơi

✅ UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – GIÁ RẺ

⏰ Sau 20 Phút Tới Tận Nơi

Nhận Dịch vụ : 0972 117 400

CN2: 170/57 Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh

Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận
Quận 12 Quận 2 Quận Tân Bình
Quận 3 Quận 5 Quận 10
Quận 1 Quận 4 Quận 11

nạp mực máy in tận nơi
Dịch vụ nạp mực máy in tận nơi

Bạn đang ở TPHCM Bình Tân và đang có nhu cầu nạp mực in. nạp mực in Gò Vấp bạn đang trù trừ giá nạp mực máy in bao nhiêu? dịch vụ nạp mực in uy tín? bảng giá mực in có cao không? dịch vụ bơm mực in nào uy tín, địa điểm nạp mực máy in nào uy tín? Vô vàng câu hỏi được đặt ra. Bạn đừng lo lắng vì điều đó hãy để Mực in Tuấn Long giúp bạn giải quyết những thắc mắc đó.

Mực in Tuấn Long Chuyên Bơm mực in tận nơi các dòng máy in HP, Canon, Samsung, Brother,… Nhanh – Rẻ – Uy tín. Mực in chất lượng. Bảo hành mau chóng. Hãy hệ trọng với Mực in Tuấn Long khi máy in bạn rất đỗi hoặc gặp sự cố.

VÌ SAO? NÊN CHỌN DỊCH VỤ BƠM MỰC MÁY IN TẠI TPHCM Quận 4 CỦA TUẤN LONG COMPUTER LÀM ĐỐI TÁC
Máy in văn phòng là một phần không thể thiếu trong thời đại phát triển công nghiệp 4.0 như bây giờ. Nó khôn cùng quan yếu đối với tất cả các ngành thương mại, dịch vụ, giáo dục, du lịch, kinh doanh, gia công … bởi thế nhu cầu in ấn càng nhiều kéo theo dịch vụ nạp mực máy in tại nhà ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong quá trình in ấn nhiều như bây chừ chắc chắn quý khách sẽ gặp những trực trặc từ cái máy in hàng ngày mình đang sài như : kẹt giấy, không in được, in lem, mất nguồn, kêu khi in, rất đỗi in…Dịch vụ Bơm mực máy in rất nhiều. Nhưng để quý khách tuyển lựa được một dịch vụ tốt và chất lượng không phải là điều dễ dàng.Chắc chắn Quý khách sẽ có một đôi lần bực bõ về chất lượng dịch vụ nạp mực máy in tại TPHCM Nhà Bè.

Nắm bắt được những nhu cầu đó từ khách hàng. Tuấn Long Computer tụ hợp xây dựng một dịch vụ Thay mực máy in. Nhằm đem lại cho Quý khách hàng một dịch vụ máy in tốt nhất.

Giá Thành Rẻ : Mực in, linh kiện thay thế của chúng tôi có cội nguồn từ nhật. Luôn cho bản in chất lượng đẹp rõ, nét nhưng giá thành cực kỳ rẻ.

– Dịch vụ Nhanh nhất : Với hàng ngũ kỹ thuật viên, chuyên nghiệp đông đảo, ở khắp các quận TPHCM Phú Nhuận. Sau 20 phút tới nơi kể từ khi tiếp nhận dịch vụ Nạp mực máy in TPHCM Hóc Môn từ khách hàng.

– Chất lượng dịch vụ: Với tiêu chí “Nhanh – Rẻ – Uy tín” chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng về dịch vụ Bơm mực máy in TPHCM Quận 8

Bơm mực máy in giá rẻ
Dịch vụ Bơm mực máy in tại nhà TPHCM Hóc Môn

MỰC IN TUẤN LONG LÀ DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN NHANH NHẤT CHẤT LƯỢNG UY TÍN NHẤT
đội ngũ kỹ thuật máy in chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về chuyên môn cũng như về mặt đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao du tốt hòa nhã hòa đồng.
Dịch vụ nạp mực máy in tận nơi của chúng tôi với đội ngủ chuyên nghiệp trải dài khắp khu vực HCM Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 20 đến 30 phút kể từ khi hấp thu dịch vụ từ khách hàng.
Với dịch vụ tận nơi tại các quận TPHCM Gò Vấp ” gọi là tới ” giúp khách hàng tiện tặn thời gian và giảm phí tổn.
Xử lý nhanh chóng không làm mất quá nhiều thời gian và tác động đến tiến độ công tác của khách hàng.
nhiệt tình vui vẻ hòa đồng trong công tác.
Có mặt kịp thời: Vào những đợt cao điểm hay ngày lễ, ngày nghỉ luôn luôn có hàng ngũ tương trợ cho bạn hoàn toàn miễn chi phí qua trực tuyến. Quý khách không tốn quá nhiều tổn phí và hà tằn hà tiện được thời kì.
Trong quá trình sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trệu hoặc sự cố nào cần giúp đỡ cứ gọi Hotline của chúng tôi.
Quý khách Đổ mực máy in thường xuyên sẽ được giảm giá hoặc chiết khấu % hoả hồng.
Nếu là khách hàng thường xuyên sẽ được dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh định kỳ. Giúp máy in luôn hoạt động tốt và tăng tuổi thọ của máy.
Chúng tôi Sử dụng mực in chất lượng: Mực in trước khi đưa ra cho khách hàng sử dụng chúng tôi kiểm tra kỹ về chất lượng, nguồn góc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo uy tín cũng như bảo vệ tuổi thọ máy in của khách hàng.
bảo đảm Linh kiện chính hãng, mực in chất lượng sẻ cho ra những in luôn đậm và đẹp. Kẹt giấy, rách giấy sẽ không xảy ra. Không phải lo mua phải mực nhái, giả, kém chất lượng.
Bơm mực máy in giá rẻ của chúng tôi với phương châm : Uy tín – Chất lượng – Nhanh – Giá rẻ là một trong những điểm mạnh của dịch vụ Tuấn Long Computer.

Thay mực máy in tận nơi
Dịch vụ Thay mực máy in giá rẻ TPHCM Hóc Môn

chia sẻ NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG MÁY IN
Máy in không hoạt động (mất nguồn).
Lỗi máy không in được.
Trong quá trinh in bị treo.
Lỗi hủy tài liệu đang in.
Bản in mờ, không nét và không đậm.
Bản in bị nhòe chữ, có vẹt sọc, đường kẻ.
Bản in cho ra trắng không có chữ.
Máy chạy kêu to trong khi in.
Bản in bị sọc 2 bên mét tờ giấy.
mực in tuấn long in mờ cả trang giấy.
Lỗi bản on có những chấm nhỏ hoặc vệt đen to đậm ngang bản in.
Lỗi bản In có một vệt đen chạy dọc, thẳng từ trên xuống.
Lỗi khi In các vị trí không đều, tạo khoảng trống giữa.
Nêu quý khách gặp những lỗi thường gặp trên đây và không tự xử lý được và đang cần xử lý gấp để hoàn tất công việc? Qúy khách cứ yên tâm đã có bơm mực máy in chúng tôi luôn luôn có mặt mau chóng trong vòng 20 đến 30 phút kể từ khi tiếp thụ dịch vụ của quý khách.

QUY TRÌNH NẠP MỰC MÁY IN
kiểm tra và vệ sinh in test trước khi nạp mực in.
tư vấn khách hàng về tình trạng máy in, linh kiện và mực nạp.
tuyển lựa mực in ăn nhập với modem máy in của quý khách.
toá hộp mực, kiểm tra linh kiện hộp mực.
Vệ sinh hộp mực. thay mực in mới.
Lắp ráp lại hộp mực hoàn chỉnh, (Reset hộp mực nếu cần).
In test để kiểm tra chất lượng sau khi nạp mực.
QUÝ KHÁCH HOÀN TOÀN CÓ THỂ yên ổn TÂM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƠM MỰC MÁY IN TẠI NHÀ CỦA CHÚNG TÔI:
Bởi mực in của chúng tôi có nguồn cội rõ ràng.
Linh kiện chính hãng cộng với mực in chất lượng sẽ không làm àm cho chất lượng bản in bị lem hay ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy in.
Đặc biệt là không xảy ra hiện tượng bị rò rỉ mực in ra bên ngoài. Chúng tôi đảm bảo làm việc chuyên nghiệp, xử lý nhanh gọn và không làm liên quan quá nhiều thời gian đến quý khách hàng.
hàng ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp và được huấn luyện bài bản. Đặc biệt tận tình trong công việc, hỗ trợ tốt cho khách hàng tràn trề máu nóng và năng lượng.
Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, mà giá thành cực kỳ rẻ đủ sức cạnh tranh trên thị trường mực in TPHCM Cần Giờ hiện thời.
Khi đến với dịch vụ bơm mực máy in tại nhà của chúng tôi, Quý khách hàng nhận được sự hậu mãi tốt.
Một lần nữa, Mực in Tuấn Long nói không với mực kém chất lượng.
nạp mực máy in tại nhà giá rẻ uy tín

CÁC DỊCH VỤ tương tác ĐẾN NẠP MỰC MÁY IN HCM
Dịch vụ thay mực máy in giá rẻ tại TPHCM Quận 1: dòng máy hp, canon, brother, samsung… uy tín giá rẻ.

Nạp mực máy in tại nhà TPHCM Quận 1 : Canon HP: HP LaserJet 1005/ HP 1006, LaserJet 1010/ HP 1020, laserJet P1102/ HP P1102, LaserJet 1200/ HP1300, LaserJet 1160/ HP1320, HP LaserJet 2055dn, HP LaserJet Pro 127FN/ HP, HP LaserJet Pro M1132MFP, HP LaserJet Pro 400/ 401D, HP LaserJet P2035, HP LaserJet Pro CP1025, HP LaserJet Pro M176N, HP LaserJet Pro M177FW, HP LaserJet Pro 251NW, Canon Laser Shot LBP 2900, Canon Laser Shot LBP 3050, Canon Laser Shot LBP 3300, Canon Laser Shot LBP 6030, Canon Laser Shot LBP 6200, Canon MF221D, Canon LBP 151DW, Canon AIO MF 3010AE.., Canon LBP 5050, Canon LBP 7018C, Canon LBP 7100CN, Canon LBP 7110CW, Canon LBP 7200CDN, Canon LBP 7680CX, Canon MF 8210CN, Canon MF 8280CW, Canon LBP 7780CX…

Bơm mực máy in tại HCM : Brother : Brother HL-2140, Brother HL-2240, Brother HL-2250, Brother HL-5150, Brother MFC-7360, Brother MFC-7360N, Brother HL-1210/ HL-1211W, Brother HL-L2321D, Brother DCP-1601, Brother DCP-1901, Brother MFC-L2701D…

Thay mực máy in giá rẻ tại TPHCM Quận 1 : Samsung: Samsung ML-1666/ ML1661, Samsung ML-2150/ ML-2160, Samsung ML-2240/ ML-2260, Samsung ML-2520/ ML-2540, Samsung SCX-4200, Samsung SCX-3401, Samsung ML-2164, Samsung SL-M2020W, Samsung SL-2825ND, Samsung SCX-3401F, Samsung SL-M2070FW…

nạp mực máy in
Dịch vụ Nạp mực máy in tại TPHCM Quận 8

CAM KẾT CỦA DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI TPHCM Quận 9
Nạp mực máy in tận nơi – tùng tiệm phí tổn về mức thấp nhất cho khách hàng doanh nghiệp.
Có mặt trong vòng 30 phút từ khi thu nạp dịch vụ.
Không làm liên quan đến quá trình in ấn khách hàng.
Chỉ nhận thanh toán khi quý khách hoàn toàn chấp thuận về dịch vụ Nạp mực máy in giả rẻ
nhiệt tình vui vẻ trong quá trình làm việc.
hỗ trợ – tư vấn Miễn chi phí 24/7.
thời kì làm việc thứ 2 – thứ 7 hàng tuần
thanh toán công nợ vào cuối tháng đối với Cty doanh nghiệp.
thay mực máy in tại nhà, sửa chữa máy in luôn đi kèm với chế độ bảo hành tận nơi TPHCM Gò Vấp Uy Tín chất lượng.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BƠM MỰC MÁY IN TPHCM Quận 9
NẠP MỰC HP CANON
HP Laser jet 1010 – 1012 – 1015 – 1018 – 1020 – 1022 – 1022N – 1022NW – 3015 – 3030 – 3050 – 3052 – 305 CANON 2900 – 3000 90.000đ
HP Laser jet 1300 -1150 90.000đ
HP Laser jet 1000 – 1005 – 1200 series – 1220 series – 3300 series – 3320 MFP 3330 – MFP3380 Canon LBP 1210 (EP 25) 90.000đ
HP Laser jet 1150 – 1300 90.000đ
HP Laser jet 1160 – 1320 – Máy in đa năng HP3390 CANON LBP 3300Series – 3390 – 3392 90.000đ
HP Laser jet P2010 – 2014 – 2015 – 2015d – 2015m – P3000Seiten – LASERJET P2015 DN – P2015N – P2015X Canon : 3310 – 3370 (EP 315) 90.000đ
HP Laser jet 1100 – 3200 – 1100A – 1100A SE – 1100A Xi – 3200
Canon LBP 800 – 1120 (EP 22) 90.000đ
HP Laser jet P2030 – 2035 – 2035n – 2050 – 2055 – 2055d – P2055dn – 2055x – Canon LBP 6300 – 6650 – MF5840dn – MF5870dn – MF5880dn (EP 319) 90.000đ
HP Laser jet 2410 – 2420 – 2430 – 2420d – 2420n – 2420dn – 2430 – 2430n – 2430tn – 2430dtn 150.000đ
A3 HP 5200L – HP LaserJet 5200/n/tn/dtn, Canon LBP 3500 (16A) 240.000đ
HP P1005 – P1006 – P1505 – P1505n CANON LBP 3100 – 3108 – 3115 – 3050 90.000đ
HP Laser jet P1505 – P1505n – M1120 – M1120n – M1522nf – M1522n – Canon LBP 3250 (EP 313) Canon LBP 4550 – 4580DN – MF4570DN – 4550D – 4452 – 4450 – MF4420N – 4412 – 4410 – D520 EP 328 90.000đ
HP Laser jet 1102 – P1120W- 1212nf – M1132 90.000đ
BƠM MỰC MÁY IN SAMSUNG XEROX
SAMSUNG: ML1210 – 1610 – 1640 – 2010 – 4521 – ML 4521F 120.000đ
ML1510 – 1520 – 1710 – 1740 – 1750 – SF560 – 565P – 750 – 750P – 2250 – 2251 – 2252 – 2150 – 4200 – 4520 – 4720 – 1600 120.000đ
SCX 4016 – 4216F – 4200 – 4200D3 – 4720D5 – ML2010D3 – ML2250D5 – DCX4520D5 – ML2010 – 2250 – SCX 4300 120.000đ
XEROX: 3115 – 3121 – 3116 – 3120 – 3130 – XEROX 3117, DELL 120.000đ
XEROX: WORCENTER PE16SERIES, LEXMARK X215 120.000đ
XEROX: 203A – 204 160.000đ
THAY MỰC MÁY IN PANASONIC
PANASONIC: KX-FLB 801 – 802 – 803 – 811 – 812 – 813 – 851 – 852 – 853 – 882 Series KX – FL 402 Series KX – MB 262 – 772… 150.000đ
PANASONIC: KX-FL 501 – 502 – 503 – 511 – 512 – 513 – 542 – 612 – 652… KX-FLM 551 – 552 – 553…, KX-FLB 751 – 752 – 753 – 755 – 756 – 758… 150.000đ
NẠP MỰC MÁY IN BROTHER
BROTHER: HL2030 – 2040 – 2070 – 2140 – 2150 – 2170 – 5240 – 5250 – 5280 Series… 140.000đ
MFC 7210 – 7340 – 7420 – 7440 – 7820 – 7840 – 8460 – 8470 – 8660 – 8670 – 8860 – 8870 140.000đ
FAX 2820 – 2920 Series… 140.000đ
E321 – 322 – 323 – 330 – 332 – 342 – 350D – 352DN… 120.000đ
Giá đổi thay tùy thời khắc và khu vực
CÁC DỊCH VỤ ảnh hưởng ĐẾN NẠP MỰC MÁY IN TPHCM Quận 5
Nạp mực máy in tận nơi Quận 2
Nạp mực máy in tận nơi Quận 3
Nạp mực máy in tận nơi Quận Bình Thạnh
Nạp mực máy in tận nơi Quận Phú Nhuận
Nạp mực máy in tận nơi Quận Gò Vấp
Nạp mực máy in tận nơi Quận 12
TUẤN LONG COMPUTER
Address: CN1: 59/1 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Quận 12
CN2: 170/57 Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh
Hotline : 0972 117 400

Website https://mucintuanlong.net
MỰC IN TUẤN LONG luôn luôn ĐỒNG HÀNG CÙNG QUÝ KHÁCH